Disclaimer

LTG besteedt uiter­ste zorg aan het zo actu­eel, cor­rect en com­pleet moge­lijk maken en hou­den van de inhoud van www.ltg-europe.com. Het is ech­ter moge­lijk dat de inhoud van deze site ver­ou­derd, incom­pleet en/​of incor­rect is. Aan de inhoud van deze websi­te kun­nen dan ook geen rech­ten wor­den ont­leend. LTG aan­vaardt geen enke­le aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de, op wel­ke wij­ze dan ook ont­staan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt ook voor sites waar naar wordt ver­we­zen.

Copy­right

Op alle op de web­si­te ltg-europe.com getoon­de foto's/​afbeel­din­gen rust het auteurs­recht bij LTG of de foto­graaf. Niets uit de tek­sten of van de foto's/ afbeel­din­gen op deze site mag zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Combi Deuren open­baar wor­den gemaakt, ver­spreid en/​of ver­veel­vou­digd.

Het intellectueel eigendom van deze website staat op naam van LTG Europe. Daarnaast kunnen er geen rechten verkregen worden op het ontwerp.

(Laatst gewijzigd : 01-06-2014)

Waarom LTG?

  • LTG heeft ruim 10 jaar internationale LED ervaring
  • LTG levert alleen de allerbeste LED producten
  • LTG is flexibel en levert complete project service
  • LTG werkt vanuit eigen productie
  • LTG bouwt eigen Lichtplannen
  • LTG ontwikkelt "custom made" producten
  • LTG werkt samen met Natuur Milieu Overijssel
  • LTG denkt maatschappelijk en duurzaam
Top